Happy End (zerg)

Neko

Attila

Peque

John

Cora

Conni

Freckles (Bube)

Katie

Wolf

Ira

Rosalie

Pallina

Rusty

Alan

Lupo (jetzt Bo)

Akis

Kukla (Mädchen)

Watson (vorher Virus)

Nilo das Riesenbaby (Bube)

Finita

Penelopi

Soni (Bube)

Fini

Despina

Ashton

Adrian

Toga

Aida

Theo

Kostas (Bube)

Bacio

Stoppino, jetzt Timmy