Unsere Hunde (zerg)

Marla

Tomasin

New

Thor

Vienta

Evita (ehem.Eva)

Chico

Iris

Kalessi

Trasto

Popeye

Kity

Roco

Kelpie

Sylvan

Xera

Rayan

Reina

Bianchina

Cash

Lennon

Verano

Troy

Flash

Marta

Omar

Selvaggia

York

Trece

Rios